پایگاه خبری تحلیلی دادمردان
امروز: پنج شنبه ۸ آیان ۱۳۹۹

اوقات شرعی

زندگی نامه شهید سید محمد سعید جعفری
بوی خاک باران خورده در آسمان میپیچد. نوری آسمان گرگ و میش شهر کوچک را روشن میکند.

دوران کودکی و نوجوانی        

شهيد سيد محمد سعيد جعفری کرمانشاهی در 18 بهمن 1331 در قصرشيرين  و در ايام تصدی پدرش برگمرک خسروی به دنيا آمد. سلسله ايشان از سادات قديمی و اصيل کرمانشاه بود و با چهل  واسطه به امام حسن ابن علی ابن ابيطالب (ع) می پيوست. حفظ و قرائت قرآن کريم و آموزش احکام شرعی را از ايام دبستان در نزد مربی قرآن مرحوم ميرزا علی اصغر بهمانی آغاز نمود. هوشمندی سعيد از ايام کودکی منجر به اشتغال همزمان او در دروس کلاسيک تا اخذ ديپلم رياضی و پذيرش دوره کارشناسی و آموزش های دينی و مذهبی تا بدانجا گرديد که از 16 سالگی رسما در مساجد و جلسات دينی به سخنرانی می پردازد.

 

 

تحصیلات حوزوی شهید

از نوجوانی آموزش دروس حوزوی را در نزد روحانيت کرمانشاه آغاز می نمايد و از محضر اساتيدی چون شهيد محراب آيت ا... عطاءا... اشرفی  و شهيد آيت ا... بهاءالدين کنگاوری(محمدی عراقی)  و آيت ا... مجتبی حاج آخوند و نيز آخوند ملاعلی معصومی همدانی و استاد علی حجتی کرمانی تا آغاز دروس خارج استفاده علمی می نمايد. پشتکار ، استعداد ، نفوذ کلام و اطمينان به نفس او از او شخصيتی اثرگذار بر مردم می سازد. سعيد خوش سيما و خوش سيره است. لبخندش قفل دلها را می گشايد و در متن مردم نفوذ فوق العاده می يابد. حتی در ميان اهل سنت و نيز شيعيان اهل حق نيز صاحب وجاهت است. همزمان او به مبارزه و مناظره با مروجين مکاتبانحرافی ، موسيونرهای مسيحی و مبلغان بهايی و گروه وحدت نوين جهانی که رهبری آن درکرمانشاه مستقر بود می پردازد.

 

 

فعالیت ها       

شايد نخستين فعاليت سياسی او به پخش اعلاميه های امام در خرداد ۴۲ و زمـان کودکی بـرمی گردد. شهيــد سپهبد علی صياد شيرازیدر سال۱۳۵۰با ايشان آشنا می گردند و اين آشنايی را نقطه عطفی در تغيير مسير زندگی خويش دانسته می گويد: آشنايی من با سعيد آغاز آشنايی من با مربيان دينی بود سعيد برای من همچون پلی بودبه جهان معرفت و معنويت.شهيد صياد از موضع علنی ايشان در مخالفت با رژيم ازهمان زمان اظهار تعجب می نمايد. ( کتاب در کمين گل سرخ اثرمحسن مومنی و مصاحبه شهيدصياد با مرکز اسناد انقلاب اسلامی ) سعيد جعفری همه جا در سخنرانی های خود از مبارزه و قيام سخن می گويد و از سال ۱۳۵۲ مورد گزارش هفتگی ساواک قرار می گيرد. (اسنادساواک) از سال ۱۳۵۳ فعاليت های خود را به منطقه غرب گسترش می دهد و سخنرانی های متعدد در استانهای ايلام ، کردستان ، همدان و تهران برگزار می نمايد. در همين سال ازدواج می نمايد و در سال ۱۳۵۴ صاحب فرزند می گردد و نام آن را صالح می نهد. فعاليتهای سياسی و فرهنگی شهيد همچنان ادامه می يابد و منجر به تربيت شاگردان فراوانی میگردد که تا پايان عمر به شهيد دلبستگی مي يابند.

 

 

تاسیس شورای یاوری تهیدستان        

ايشان با همکاری علمای ذی نفوذ ، بازاريان و ثروتمندان خير کرمانشاه مجموعه ای را برای کمک رسانی به فقرا و مستمندان راه اندازی می نمايند که بعدها آن }راشورای ياوری تهيدستان{می خوانند. در سال ۱۳۵۶ فاز نظامی فعاليت های خويش را آغاز نموده ۷ گروه مخفی برای فعاليت های تهاجمی و آموزش استفاده از تسليحات نظامی تشکيل می دهد. ارتباط وسيع ايشان با روحانيت و نقش محوری او به عنوان حلقه رابط ميان علمای منطقه منجر به تشکيل جامعه روحانيت کرمانشاه در سال ۵۶ و جامعه روحانيت غرب کشور و نيز مجمع روحانيون تبعيدی در سال 57 و  صدور دهها اعلاميه ضد رژيم با پيگيری ايشان می گردد.

 

 

دستگیری شهید به وسیله ساواک       

در همين مسير شبکه وسيعی را در غرب کشور به منظور تهيه طبع و انتشار اعلاميه های ضد شاه با نظارت و همراهی آيت ا... سيد مرتضی نجومی مهيا نموده با اوج گيری خيزش ملت نقش  اساسی در سازماندهی مراسم و تظاهرات و جلوگيری از انحراف حرکت و شعارها در منطقه ايفا می نمايند. شبکه ۷ گانه تهاجمی نيز اکثر مراکزفساد و مشروب فروشی ها را در منطقه به تعطيلی می کشاند و رشد انقلاب در منطقه غرب سيری  شگرف می يابد. از اين زمان استاد شهيد تحت تعقيب ساواک قرار می گيرد. در جريان فتنه سالار جاف و تعرض چماقداران او به مردم که با سکوت و حمايت ضمنی شهربانی درشهرهای مختلف غرب کشور توام است شهيد جعفری به تدارک تحصن بزرگی از علما و بزرگان منطقه در کرمانشاه می پردازد که در اين زمان دستگير و زندانی اما تحصن با موفقيت وبرآمدن خواسته های متحصنين برگزار می گردد.در زندان پيشنهاد بورس تحصيلی خارج از کشور را نمی پذيرد و به جهت فعاليت مذهبی در دوران زندان تحت شکنجه قرار گرفته دست به اعتصاب غذا می زند.اما با آزادی زندانيان سياسی استاد شهيد نيز آزاد می گردند.       

   

 

      

تاسیس پاسداران انقلاب در دی ماه 1357         

به محض آزادی با متشکل کردن شاگردان و جوانان مرتبط کميته حفاظت شهری کرمانشاه را در اول آذر ماه ۵۷ راه اندازی نموده شهر رابه ۱۴منطقه حفاظتی تقسيم می نمايد.راديو مسکو سقوط انتظامی کرمانشاه و تشکيل نخستين کميته حفاظت شهری به وسيله جوانان شهر را گزارش می نمايد.به جهت عدم امکان آموزش مسلحانه و استفاده آشکار سلاح در ساعات حکومت نظامی شهيد جعفری پايگاه مخفی ای را در نيمه دوم آذر ماه در ارتفاعات برفگير {خورين} حد فاصل  کرمانشاه کامياران راه اندازی نموده  نخستين  آموزش متمرکز نظامی نيروهای انقلاب و هسته اوليه مجموعه ای که بعدها آن را {سپاه پاسداران} ناميده اند شکل می گيرد. در ديماه نيز پايگاه ديگری را درچغانرگس حد فاصل کرمانشاه  و ماهيدشت ايجاد و گروه  ديگری در آن مشغول آموزش میگردند. نقش سرگرد عليداد همتی به عنوان مسئول آموزش نيروها در اين ميان مورد توجه است. تعدادی از نيروهای آموزش ديده اين دو مجموعه در نيمه دوم ديماه ۵۷ به منظور کمک به حفاظت جان امام (ره) به تهران اعزام می گردند. همراهی اين گروه با سايرمرتبطين حلقه کرمانشاه در تهران نهايتاً منجر به تشکيل کميته مسجد قبا زير نظر آيت ا... شهيد دکتر مفتح می گردد. با پيروزی  انقلاب اسلامی شهيد جعفری اردوگاه  پيش آهنگی خضر زنده را به پادگان آموزش نظامی تبديل کرده نيروهای پادگانهای خورين و چغانرگس را در آنجا مستقر و با عنوان {پاسداران انقلاب اسلامی} شروع به فعاليت می نمايند. اين پادگان همينک با نام پادگان شهيد منتظری بزرگترين پادگان آموزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور است

 

 

فعالیت های بعد از انقلاب         

در ابتدای پيروزی با همکاری و قضاوت آيات عبدالجليل جليلی ، شهيد بهاءالدين کنگاوری (محمدی عراقی) و عبدالخالق عبدالهی دادگاهی اسلامی برای اجرای حدود و اعمال تعزيرات شرعی تشکيل می دهند که هسته اوليه دادگاه انقلاب کرمانشاه می گردد.        
 

 

 

دیدار شهید با امام راحل رحمت الله علیه          

در اوايل اسفند ماه ۵۷ شهيد جعفری به خدمت امام راحل (ره) رسيده  گزارشی از نيروهای آموزش ديده  در پادگانهای خورين  و چغانرگس و خضرزنده ارائه و امعان نظر امام (ره) برای تجهيز تسليحاتی اين نيروها و راه اندازی يک نيروی نظامی مستقل و توجه بيشتر مسوولان به مسائل کردستان را تقاضا می نمايند که منجر به ارجاع  ايشان به آيت ا... حسن لاهوتی و شهيد سپهبد ولی ا... قرنی از سوی امام (ره) می گردد.   
      انجام اولین عملیات نظامی بعد از انقلاب به فرماندهی شهید جعفری    آيت ا... لاهوتی دراسفند ماه ۵۷ برای ديدار از پادگان خضرزنده و اقدامات به عمل آمده به کرمانشاه سفرمی نمايند و با تشديد درگيری ها در کردستان و سقوط منطقه شهری سنندج و محاصره پادگان آن به وسيله گروهکها تسليحات گسترده اين پادگان در شرف تصرف گروهکهای معاند با نظام قرار گيرد .شهيد سپهبد قرنی با ارائه اختيارات تام به شهيد سعيد جعفری در نيروهای نظامی منطقه غرب ورود نيروهای آموزش ديده ايشان را به عرصه دفاع طلب می نمايند. شهيد جعفری با استقرار در هوانيروز کرمانشاه و هماهنگی عمليات هوايی از پايگاه نوژه عمليات سنندج را آغاز نموده با خاموش کردن آتش نيروهای مهاجم به پادگان و هلی برد نيروهای آموزش ديده پادگان خضرزنده  به درون پادگان تحت محاصره سنندج نخستين عمليات نظامی انقلاب اسلامی را در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۷ با موفقيت کامل رهبری می نمايد.           

در اين عمليات پر خطر نظامی با به شهادت رسيدن نخستين شهيدان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهيد امير شاهرضايی و برادران امير و حسين اشک تلخ پادگان سنندج و تسليحات آن از سقوط حتمی نجات می يابد و شهر سنندج  از تصرف گروهک ها خارج می گردد.            

در فروردين ۵۸ پس از آزادی و تامين سنندج شهيد جعفری نيروهای مبارز سنندج را همراه با گروه ميثم به سمت مهاباد گسيل می دارند تا به صورت مردمی در شهر وارد و در پايگاههايی مستقر گرديده متصرفين شهر و پادگان مهاباد را به عقب برانند. اين نيروها به مدت چند ماه تا رسيدن به هدف مورد نظر در مهاباد مستقر و در دو گروه فرهنگی و نظامی مشغول به فعاليت می گردند. پراکندگی نيروهای ضد انقلاب و عناصر وابسته به پاليزبان و... در شهرستانهای (کرند وگهواره) نيز در آن زمان منجر به عدم امنيت در منطقه می گردد. ارتباط نزديک شهيد جعفری با بزرگان قومی آن مناطق و طرح  واگذاری تامين منطقه به ايشان اغتشاشات دراز مدت را بدون  درگيری و مداخله نظامی خاتمه می دهد.     

در اوايل مرداد ۵۸ با سقوط  پايگاه سپاه در مريوان به دست گروهکها و قتل عام خانواده پاسداران منطقه شهيد سعيد جعفری با تقويت سران محلی مدافع انقلاب و ايجاد حرکت از روستا به شهر اين نيروها (طرح و مديريت يکی از نزديکان شهيد) منجر به محاصره شهر و قطع ارتباط گروهکها با نيروهای خارج گرديده با ورود شهيد دکتر مصطفی چمران به منطقه به نمايندگی از دولت و مذاکره ايشان و شهيد جعفری با سران گروهکها نيروهای متهاجم مريوان را به سمت پاوه ترک می نمايند. حضور اين نيروهای غير متعهد در پاوه و بروزبرخی رفتارهای زننده آنها مردم مسلمان پاوه را به واکنش واداشته منجر به تحصن اعتراض آميز مردم در فرمانداری شهر می گردد. متقابلا هواداران گروهکها نيز تحصنی را به منظور اعمال فشار بر دولت در قوری قلعه ترتيب می دهند.

 

 

ماجرای محاصره نیروهای تحت امر شهید چمران و نقش بسزای شهید جعفری در یاری رساندن به شهید چمران و حکم تاریخی امام راحل در شکستن حصر پاوه

درآن فضای متشنج شهيد جعفری در اقدامی شجاعانه با همراهی آيات اشرفی ،کاظمی و خرمشاهی در جمع مردم متحصن در فرمانداری پاوه حضور می يابند و با سخنرانی و اعلام حمايت از متحصنين شخصا خطر مذاکره با سران گروهکها را در قوری قلعه به جان می خرد وسعی در ختم غائله نموده  موضع مردم پاوه را تثبيت می نمايند .پيروزي مذاكرات به نفع مردم پاوه و ورود شهيد چمران به اين شهر منجر به خشم معاندان و محاصره و حمله مسلحانه آنها به پاوه گرديد. شهيد جعفري در دو مرحله تسليحات و نيروهاي جان بركفي را به فرماندهي شهيد آيت شعباني و آقاي عبدالعلي بوچانپور به درون حلقه محاصره پاوه اعزام و پي گيري وسيعي رابا همراهي آيت ا... مجتبي حاج آخوند جهت صدور فرمان امام (ره)خطاب به ارتش براي نجات پاوه ايفا مي نمايد.     

 

 

 

تشکیل گروه سلمان    

در شهريور ۵۸ شهيد جعفري با اعزام نيروهاي سپاه به روانسر دشمنان انقلاب را بدون درگيري به عقب نشيني از آن شهر وادارنموده در ديماه ۵۸ با تشكيل گروه سلمان و تدوين طرح يك عمليات چريكي پيچيده به فرماندهي شهيد ابوالحسن ياري كامياران را  در اوج  نا اميدي ها بدون تلفات شهري و با تقديم كمتر از ۱۲ شهيد آزاد مي نمايد  

 
 

        

تشکیل پیشمرگان کرد مسلمان

از ديگر اقدامات شهيد گرفتن امان نامه از امام براي برخي از افرادي است كه از زمان طاغوت با جرايم كوچك به عراق گريخته بودند. اين طرح منجر به بازگشت اين آوارگان به كشور و رفع يكدست ناهنجاري هاي اجتماعي در منطقه و نيز همراهي  بسياري از آنان با انقلاب  در مقاطع بعدي خصوصا در مجموعه {پيشمرگان كرد مسلمان} گرديد. اسكان مهاجران كردي كه  در خطر قتل  و غارت گروهكها قرار داشتند در شهر كرمانشاه از ديگر اقدامات ايشان بود. طرح تشكيل پيشمرگان كرد مسلمان با محوريت سران كرد رانده شده و نيز دريافت كنندگان امان نامه ها وحمايت شهيد چمران و علامه احمد مفتي زاده نيز توانست تفاوت كرد و كفر را در كردستان آشكار نمايد.   

 

 

 

تاسیس حزب الله کرمانشاه و نهضت اسلامی دانشجویان غرب کشور    

اقدام ديگر شهيد آن بود كه در مسير تاليف قلوب طوايف محلي تعدادي از افراد ذي نفوذ و نيازمند منطقه را نيز مورد حمايت مالي نظام قرار دهند. استاد شهيد سعيد جعفري همزمان در عرصه سياسي مبارزه وسيعي را عليه گروهكها التقاطي و مجاهدين خلق و ساير گروهكهاي ماركسيستي سامان داد. قدرت مناظره سعيد در اين مسير بسيار موثر و نزديكي ايشان با جامعه روحانيت كرمانشاه  بسيار راه گشا بود. همچنين با برگزاري دروس تفسير قرآن كريم ، نهج البلاغه و سخنراني در مساجد خصوصا برگزاري جلسات هفتگي مسجد معتضدي و دعاي كميل مسجد بروجردي و افشاگري در مورد ماهيت بني صدر و نيز با متشكل كردن و برافراشتن نام حزب ا...  و تدارك تاسيس نهضت اسلامي دانشجويان غرب كشوربه عنوان نخستين اتحاديه دانشجويي و نامزدي در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در پاوه نقش بي بديلي در عرصه هاي سياسي و فرهنگي منطقه ايفا نمود.   

 

            
جلوگیری از ورود نیروهای مجاهدین خلق به مجلس     

در دور اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي كرمانشاه كه با نفوذ و تقلب سازمان مجاهدين خلق در فرمانداري كرمانشاه دو نفر از نامزدهاي منافقين را به مرحله دوم انتخابات معرفي نمودند استاد شهيد سعيد جعفري با دعوت از مردم به تحصن در فرمانداري از ورود آنها به مجلس جلوگيري به عمل آورد. برگزاري مراسم ديدار حزب ا... و روحانيت كرمانشاه با امام ره  و ديدار امام جمعه وقت سنندج و جمعي از برادران اهل سنت و ديدار طايفه اهل حق با امام(ره) و ديدار جهت اخذ امان نامه ها و ملاقات در مساله كردستان و تشكيل نيروي نظامي و بيان مطالب خصوصي با امام در مورد عدم سلامت وابستگان آيت ا... منتظري دراواخر سال ۵۸ از مهمترين ديدارهاي اين شهيد با امام(ره) است.    

 

 

 

 

فعالیت های برون مرزی شهید

ارتباط شهيد با مجلس اعلاي شيعيان لبنان و سفر آقاي عبدالامير قبلانبه كرمانشاه و نيز ارتباط با حزب الدعوه الاسلاميه عراق خصوصا علامه سيد مرتضيعسگري از پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و همكاري با حزب اسلامي رعد افغانستان پس ازپيروزي و صدور نشريه عاشورا در افغانستان از ديگر اقدامات فرهنگي شهيد است.     


 استاد شهيد يكسال پيش از آغاز جنگ تحميلي با نگاشتن نامه اي تحركات جبهه عراق و خطرحمله قريب الوقوع آنان را به رئيس جمهور وقت (ابوالحسن بنی صدر) گوشزد مي نمايد. هرچند كه با بي توجهي روبرو مي گردد. پيرو اين روشنگري ها نيروهاي مردمي كرمانشاه در آذر ماه ۵۸ كنسولگري عراق را كه مشغول  نقشه برداري  و جمع آوري اطلاعات از منطقه است تصرف مي نمايند و اسنادي را نيز در اختيار آن شهيد قرار مي دهند.            

شهيد جعفري درمصاحبه خويش با روزنامه اطلاعات در اسفند ۵۸ بار ديگر بر خطر حمله عراق تصريح نموده و از تابستان ۵۹ راساً دو مجموعه را به سركردگي شهيدان مفقودالاثر امير سالمي و داوود رضواني در مرزهاي خسروي و گيلانغرب مستقر مي نمايد تا آخرين تحركات دشمن را به صورت روزانه به ايشان گزارش نمايند. متاسفانه با هجوم ارتش عراق به ايران اين دو گروه که در نزديک ترين خط مرزی ايران با عراق مستقر بودند با مقاومت محدودی متلاشی و دو فرمانده غيور آن به شهادت می رسند.

 

 

 

 

حضور شهید در جبهه های غرب در همان اولین روزهای جنگ   

استاد شهيد با سخنرانی های متعدد در کرمانشاه به دعوت عمومی و بسيج نيروهای مردمی به جهاد اهتمام نموده شخصا با جمعی از ياران و شاگردان جان بر کف خويش به عنوان نخستين گروه پيشتاز در مبارزه  و جهاد به جبهه دشمنان در حال پيشروی می شتابند و درحالی که دشمن از سرپل ذهاب گذشته است با آنان روبرو می شوند. راهبرد سردار شهيد و همرزمان او در اين نبرد نابرابر اجرای عمليات چريکی  و وارد کردن ضربات متعدد بر پايگاه ها و مراکز نظامی دشمن در طول شب به منظورافزايش خسارت و تلفات مهاجمان و عدم امکان پيشروی و زمين گيری ماشين جنگی دشمنان است.  


يک ماه مقاومت سرسختانه اين گروه اندک که با حمايت هوانيروز کرمانشاه خصوصا رشادتهای شهيدان علی اکبر شيرودی و احمد کشوری و يحيی شمشاديان پشتيبانی می گردد منجر به زمين گير شدن سپاه سوم عراق در دشت ذهاب و نهايتاً تخليه و عقب نشينی آنها از منطقه شهری سرپل ذهاب و انتقال جبهه مقاومت ايران به ارتفاعات قراويز در غرب سرپل ذهاب می گردد.       

 

 

 

 

شهادت

در تمام اين مدت درسهای نهج البلاغه شهيد در خط مقدم نيز ادامه می يابد. او پاسدار توام جبهه های جنگ و فرهنگ بود. عاقبت در 5 آبان 1359 در شب خجسته عيد غدير ولايت مرتضوی در خط مقدم جنگ و ارتفاعات قراويز و در حالی که برای برگرداندن پیکرهای مطهر همرزمان خود به عمق جبهه دشمن نفوذ کرده بود بر اثر اثابت به مین به اجداد پاک و شهيدخويش تاسی نموده پس از عمری کوتاه اما بسيار پربرکت در حال سجدهجان به جان آفرين تسليم می نمايد.علمای کرمانشاه بر پيکر او نماز مکرر میگذراند و مردم کرمانشاه با شکوه ترين تشييع را در خاطره اين شهر برای او بر پا میکنند.


آيت ا... سيد مرتضی نجومی به خط خوش خويش بر سنگ مزار ايشان نگاشت :  درود بر تو ای عزيز روزگار و ای ابا صالح           
 

 لقد عشت سعيدا و مت سعيدا و ستبعث بعدا حياً سعيدا 

سرویس : با شهدا
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲۲:۰۱
کد خبر: ۴۲۶۰۹۶
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۱ + ۱۴
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۶:۳۳
اقدام سران کشور امارات متحده عربی خیانت آشکار به آرمان مشترک امت اسلامی است
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان سیستان و بلوچستان گفت: اقدام سران کشور امارات متحده عربی خیانت آشکار به آرمان مشترک امت اسلامی است.
۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۶:۲۰
برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در زاهدان
به همت سازمان بسیج حقوقدانان سیستان و بلوچستان آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت در زاهدان برگزار شد.
۱۳۹۹/۷/۱ - ۰۹:۱۲
بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان‌وبلوچستان به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس
بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان‌وبلوچستان به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس
۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۱۲:۰۷
برگزاری نمایشگاه عکس شهدای دفاع مقدس در زاهدان
همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، شوراهای حل اختلاف شهرستان زاهدان مزین به المان های ایام دفاع مقدس شد.
۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۰۹:۴۶
برای مبارزه با فساد خط قرمز نداریم
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: در دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد خط قرمز نداریم و باید در جامعه اسلامی فساد را فریاد و نسبت به شهداء ادای دین کرد .
۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۰۹:۴۳
دادستان جدید زاهدان معرفی شد
صبح امروز طی مراسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان معرفی شد.
۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۰۸:۰۷
سازش ۴ پرونده مالی در شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان زاهدان
رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان از سازش ۴ پرونده مالی در شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان زاهدان خبر داد.
۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۰۸:۰۸
آزادگان پیام آوران انقلاب بودند
بی تردید یکی از روزهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی که هیچ گاه از ذهن ملت ما فراموش نخواهد شد،روز بازگشت سرافراز آزادگان عزیز به میهن اسلامی است
۱۳۹۹/۵/۲۷ - ۰۷:۴۲
دغدغه ای برای برگزاری کنکور در سیستان و بلوچستان وجود ندارد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: از آمادگی واحد های دانشگاهی دانشگاه های استان برای برگزاری آزمون کنکور سراسری خبر داد و گفت: تمامی شرایط برای برگزاری کنکور در واحد های دانشگاه ها...
۱۳۹۹/۵/۲۶ - ۰۸:۵۱
آغاز فعالیت قرار گاه فرهنگی جهادی حضرت مهدی با توزیع ۱۰ هزار پرس غذای گرم در استان
فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت مهدی(عج) بسیج سازندگی از فعالیت این گروه جهادی با توزیع ۱۰ هزار پرس غذای گرم در استان خبر داد.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها