هزینه کفن و دفن میت با کیست؟

کد مطلب: 427563  |  تاريخ: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  |  ساعت: ۲۱:۴۸


هزینه کفن و دفن میت با کیست؟

آیا دیون میت جزء ارث به حساب می آید تا این که احد از وراث طلب سهم الارث کند ؟ و یا این که بعد از پرداخت دیون، می تواند درخواست حصّه خود کند؟

اینجانب به عنوان وصی، با رعایت موازین شرعی و قانونی و با توافق ورثه، دیون مرحوم پدرم را با فروش زمین کشاورزی ایشان پرداخت و باقیمانده ماترک را طبق قانون انحصار وراثت به عنوان سهم الارث بین ورثه تقسیم کردم. همه ورّاث متعهد به فروش زمین جهت پرداخت دیون پدر شدند وبیعنامه را امضا نمودند و زمین توسط احد از ورّاث خریداری شد. اما یکی از خواهران که موافقت خود را جهت فروش زمین در جمع ورثه و با حضور ناظر اذعان داشت متاسفانه با امروز و فردا کردن بیعنامه را امضا نکردند و الآن بعد از چهار سال مدعی سهم الارث شد. دادگاه نظر ایشان را طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی نپذیرفت اما دادگاه تجدید نظر رای را نقض و پرونده را جهت بررسی ماهوی به دادگاه بدوی عودت دادند. سوالم از حضرات عالی این است که آیا دیون میت جزء ارث به حساب می آید تا این که احد از وراث طلب سهم الارث کند ؟ و یا این که بعد از پرداخت دیون، می تواند درخواست حصّه خود کند؟ 

 

پاسخ:

بر اساس ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی، دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. در خصوص ملک متنازعٌ فیه نیز، خریدار می تواند به استناد گواهی حصر وراثت ، شهادت شهود و مبایعه نامه، دعوی الزام به تنطیم سند رسمی انتقال ملک را به طرفیت ورثه و شخص مستنکف(فروشندگان) مطرح نماید .


http://www.dadmardan.ir/detail/News/427563/1

چاپ خبر